Начало

 

Наименование: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна
е административна структура на Министерството на околната среда и водите

БУЛСТАТ: 000093339

 

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление. Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg

Последни новини:

28.03.2014 - Експерти на РИОСВ-Варна извършиха планирана проверка на защитена зона „Галата” и защитена местност „Лиман“ - за повече информация тук

28.03.2014 - РИОСВ-Варна се присъединява към инициативата „Часът на Земята” и ще изключи осветлението в административната сграда на 29 март от 20.30 до 21.30 часа - за повече информация тук

21.03.2014 - РИОСВ-Варна проведе открит урок в ОУ „Христо Ботев“ по повод Световния ден на водата - за повече информация тук

19.03.2014 - Експерти на РИОСВ-Варна бяха гости на тържеството в ЦДГ № 13 „Звездичка“ по повод Световния ден на водата - за повече информация тук

19.03.2014 - В ОУ „Панайот Волов“ отбелязаха със състезание Световния ден на водата - за повече информация тук

18.03.2014 - РИОСВ-Варна отбелязва Световния ден на водата – 22 март - за повече информация тук

Архив на новините

 

01.2014 г. Информация за образци на годишни отчети и допълнителни указания по дейности с отпадъци и публични регистри

 

За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Кандидатите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/ - за повече информация тук

  • Конкурс за най-добър клип на тема "С велосипед в града" (брошура). Регистрация за конкурса: http://www.mobile2020.eu/country-pages/blgarija/promotirane/video-konkurs.html. Срок за участие: 15.10.2013 г. 

  • Международен конкурс за детска рисунка на тема "Не хвърляйте храната (хранителни отпадъци)" организиран от Програмата на ООН по околна среда (UNEP) - за повече информация тук. Срок за участие: 15.03.2014 г.
     

Информация за ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси - намери тук

 

Информация за издадени разрешения на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки - намери тук

 

АКТУАЛНО:

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания „Бъди отговорен. e–рециклирай - повече

 

ВАЖНО:

*Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”- повече. Във всяка от трите категории има по трима класирани участници - повече

 * Във връзка с влизане в сила от 01.10.2012 г. на разпоредбата на чл. 1а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Обн. ДВ, бр. 53/ 2008 г. с изм.), се извършват проверки на търговските обекти и на задължените лица, които пускат на пазара полимерни торбички. 

НОВО:

 2013 - Година за регистрация на вещества по Регламент REACH 

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Варна е структура, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда в регион, обхващащ Варненска и Добричка области. РИОСВ-Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка и се представлява от директор, назначен от министъра на околната среда и водите. Дейността на инспекцията се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана. Общата администрация е организирана в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция „Контрол на околната среда”, организирана в два отдела – отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” и отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”; дирекция „Превантивна дейност”.

Регионът, в който РИОСВ-Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места и население 664 751 жители към 01.02.2011 г. по данни от последното преброяване на населението в Р България.
При провеждане на своята дейност Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна има регулиращи, информационни и контролни функции.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) в областите:

- Оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения
- Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
- Управление на риска
- Управление на отпадъците
- Опазване чистотата на атмосферния въздух
- Опазване и рационално ползване на почвите
- Опазване и рационално ползване на земните недра
- Опазване на водни обекти от замърсяване
- Опазване на биологичното разнообразие.

Съобщения за инвестиционни предложения и дадени указания

Писма съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Актуални съобщения по процедури ОВОС, Екологична оценка и Натура 2000

Контролна дейност

Месечна справка за прах и ФПЧ в атмосферния въздух 

 

НОВО: Формуляр - инвентаризация на емисиите на летливи органични съединения за календарната 2011 г. съгласно Наредба 7/2003

НОВО: Ръководство (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критерии за приемане на отпадъци на различни класове депа

НОВО: Въпросник за предварителна оценка и определяне на възможностите за стартиране на проекти за оползотворяване на биогаз от депата за отпадъци

 НОВО: Въпросник за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води от населени места (ПСОВ) 

НОВО: Регистрация по чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ на екземпляри отглеждани извън зоологически градини, спасителни центрове и центрове за отглеждане на защитени видове Указания за ползване на регистрационна карта

НОВО: Заповед - На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на опасността от увреждане на територията на ЗЗ "Било" е наложена строителна забрана - ДВ бр. 94 от 2013 г.  -

НОВО: Заповед, обявление - На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 678 от 2013

НОВО: Заповед - На основание чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 3 и т.4  от Закона за биологичното разнообразие, и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 678 от 2013

НОВО: Заповед - На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 802 от 2007

НОВО: Заповеди за промяна  в забраните на дейностите, определени в издадените заповеди за обяваване на ЗЗ BG0002038; BG0002039; BG0002048; BG0002044BG0002082

НОВО: Обявление -  Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед заобявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Камчия”

 

НОВО: 15.07.2013 г. - Заповед - На основание чл.14, ал. 4, т.2 във връзка с чл. 101а от Закона за обществени поръчки се възлага общ. поръчка с предмет: “Подпомагане гнезденето на морския орел на територията на Р “Камчия”, изграждане на платформи, ограничаване на дейности в района на гнездене” и “Подобряване условията за гнездене на застрашени видове птици в Р “Камчия’- поставяне на гнездилки и подхранване на полубеловрата мухоловка”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите - дата на публикуване на обявата в АОП: 15.07.2013 г.; документация към публичната покана

 

НОВО: 14.12.2013 г. - Заповед - На основание чл. 14, ал.4, т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет: “Физическа охрана на административна сграда и лабораторен комплекс, паркинг и гараж в гр. Варна, ул. Ян Палах” № 4 и почивна база „Камчия” в КК „Камчия” - дата на публикуване на обявата в АОП: 14.12.2013 г.; документация към публичната покана

НОВО: 15.07.2013 г. - Заповед - На основание чл.14, ал. 4, т.2 във връзка с чл. 101а от Закона за обществени поръчки се възлага общ. поръчка с предмет: “Поставяне на 24 бр. Информационни и указателни табели в поддържани резервати „Балтата” и „Калфата”  по 4 туристически маршрута определени със заповед”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите - дата на публикуване на обявата в АОП: 15.07.2013 г.; документация към публичната покана

Моля,
попълнете Анкетата и я изпратете на e-mail

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА: месец март 2014 година

Архив сигнали

 

Зелен телефон
за подаване на сигнали
за замърсяване на околната среда
+35952634 582

Сигнали за корупция
подавайте на телефон
+35952634 579
или на e-mail

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848