Начало

 

Наименование: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

email:

riosv-vn@mbox.contact.bg

БУЛСТАТ: 000093339

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Общинска банка

BIC SOMBBGSF
IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 - за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

 

 

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление. Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg

 

 

Последни новини:

17.02.2017 - Експерти проведоха открит урок с ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Житница - за повече информация тук

02.02.2017 - РИОСВ – Варна отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от НГХНИ „Константин Преславски“ - за повече информация тук

02.02.2017 - Експерти на РИОСВ-Варна провериха сигнал за бедстващ лебед на Морската гара - за повече информация тук

 

23.01.2017 - Във връзка с изискванията на чл. 11, т. 4 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, Ви  информираме, че от 1 януари 2017 г. са в сила нови изисквания и задължения към оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели на флуорсъдържащи парникови газове. Във връзка с изготвянето на национална инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г. е желателно  за отчитането до 15 февруари 2017 г. да се използва новата формата на докладване, която може да намерите във файл otchetni formi 

 

2016 година

09.12.2016 - От наложени санкции през ноември в РИОСВ – Варна са постъпили над 10 000 лв - за повече информация тук

24.11.2016 - РИОСВ – Варна отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците - за повече информация тук

17.11.2016 - РИОСВ – Варна се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците - за повече информация тук

10.11.2016 - РИОСВ-Варна конфискува препарирана костенурка Карета - за повече информация тук

10.11.2016 - Над 17000 лв. са постъпили в РИОСВ – Варна от наложени санкции през октомври - за повече информация тук

10.10.2016 - Над 112 000 лв. са наложените санкции от РИОСВ – Варна през септември - за повече информация тук

21.09.2016 - РИОСВ-Варна издаде заповед за преустановяване на всички дейности свързани със създаване на трайни насаждения в землището на с. Българево- за повече информация тук

21.09.2016 - РИОСВ – Варна отбеляза Европейската седмица на мобилността със състезание в ОУ „Йордан Йовков“- за повече информация тук

20.09.2016 - ПЪТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИИТЕ ПРЕЗ 2018 г.  - за повече информация тук

16.09.2016 - РИОСВ-Варна спря селскостопански дейности в землището на с. Българево - за повече информация тук

14.09.2016 - Експерти на РИОСВ-Варна извършиха 330 проверки през август - за повече информация тук

 

Архив на новините 

 

Информация за ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси - намери тук

 

Информация за издадени разрешения на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки - намери тук

 

ВАЖНО:

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC: В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

АКТУАЛНО:

24.01.2017 

Фотоконкурс и Национална фотоизложба

ФОНТАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Крайният срок за участие е до 12:00 часа на 15 февруари 2017 г. - за повече информация тук

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“    - за повече информация тук

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания „Бъди отговорен. e–рециклирай - повече 

 

НОВО: Приложения 5, 6, 7 - Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

НОВО: Ръководство (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критерии за приемане на отпадъци на различни класове депа

НОВО: Въпросник за предварителна оценка и определяне на възможностите за стартиране на проекти за оползотворяване на биогаз от депата за отпадъци

 НОВО: Въпросник за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води от населени места (ПСОВ) 

НОВО: Регистрация по чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ на екземпляри отглеждани извън зоологически градини, спасителни центрове и центрове за отглеждане на защитени видове Указания за ползване на регистрационна карта

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

Зелен телефон

Денонощен телефон +359 52 634 582/+359 884 290 634 очакваме сигнали за екологично замърсяване.
Предприети действия

Заповед зелен телефон

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в

РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579 и РИОСВ – Бургас: 056/813212

Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни - за повече информация тук

Съобщения за инвестиционни предложения и дадени указания

Писма съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Актуални съобщения по процедури ОВОС, Екологична оценка и Натура 2000

Контролна дейност

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна
е административна структура на Министерството на околната среда и водите

РИОСВ - Варна е структура, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда в регион, обхващащ Варненска и Добричка области. РИОСВ-Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка и се представлява от директор, назначен от министъра на околната среда и водите. Дейността на инспекцията се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана. Общата администрация е организирана в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция „Контрол на околната среда”, организирана в два отдела – отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” и отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”; дирекция „Превантивна дейност”.

Регионът, в който РИОСВ-Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места и население 664 751 жители към 01.02.2011 г. по данни от последното преброяване на населението в Р България.
При провеждане на своята дейност Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна има регулиращи, информационни и контролни функции.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) в областите:

- Оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения
- Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
- Управление на риска
- Управление на отпадъците
- Опазване чистотата на атмосферния въздух
- Опазване и рационално ползване на почвите
- Опазване и рационално ползване на земните недра
- Опазване на водни обекти от замърсяване
- Опазване на биологичното разнообразие.

НОВО: Методика за предварителните и подробните проучвания и създаване на публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва -  намери тук и формуляр за попълване

НОВО: Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна - намери тук - 2016 г.

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците - намери тук

 

Моля,
попълнете Анкетата и я изпратете на e-mail

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА: месец януари 2017 година

Архив сигнали

 

Зелен телефон
за подаване на сигнали
за замърсяване на околната среда
+35952634 582; e-mail

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в РИОСВ – Бургас: 056/813212 и РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579

Сигнали за корупция
подавайте на телефон
+35952634 579
или на e-mail

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848