Начало

 

Наименование: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

email:

riosv-vn@riosv-varna.org 

riosv-vn@hotmail.com 

БУЛСТАТ: 000093339

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Общинска банка

BIC SOMBBGSF
IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 - за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

 

 

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление. Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg

 

Последни новини:

27.06.2017 - Експерт от РИОСВ-Варна и ученици от ОУ "Йордан Йовков" посетиха Зеления образователен център в Шабла - за повече информация тук

27.06.2017 - В сила са нови правила за търговия с папагали от вида жако - за повече информация тук

09.06.2017 - 251 проверки извърши през май  РИОСВ-Варна - за повече информация тук

06.06.2017 - РИОСВ-Варна и БДЧР отбелязаха Световния ден на околната среда съвместно - за повече информация тук

02.06.2017 - Експерти от РИОСВ-Варна и БДЧР ще отбележат Световния ден на околната среда - за повече информация тук

02.06.2017 - Темата на Световния ден на околната среда през 2017 г. е „Свързване на хората с природата“ - за повече информация тук

31.05.2017 - Министрите на туризма и на околната среда ще проверят пречиствателни станции по морето - за повече информация тук

17.05.2017 - 22 май - Международен ден на биологичното разнообразие - за повече информация тук

11.05.2017 - Експертите на РИОСВ-Варна извършиха 253 проверки през април - за повече информация тук

27.04.2017 - Експерти на РИОСВ – Варна провериха сигнал за миризма на амоняк в село Падина - за повече информация тук

21.04.2017 - Със съвместни инициативи РИОСВ-Варна и БД „Черноморски район“ отбелязаха Световния ден на Земята - 22 април - за повече информация тук

19.04.2017 - Експерти проведоха открит урок с ученици от ОУ „Ангел Кънчев“ - за повече информация тук

19.04.2017 - Съвместни инициативи за отбелязване на Световния ден на Земята - за повече информация тук

03.04.2017 - РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнали за миризма на нефтопродукти - за повече информация тук

31.03.2017 - Националният Доверителен Екофонд обяви конкурс „Мими Праматарова“ 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени - за повече информация тук и тук

28.03.2017 - В курорта  „Свети Константин и Елена“ провериха за замърсяване на дере - за повече информация тук

28.03.2017 - Проверен е сигнал за замърсяване на квартално дере - за повече информация тук

27.03.2017 - РИОСВ – Варна засилва контрола във връзка с началото на пожароопасния сезон - за повече информация тук

22.03.2017 - Съвместни инициативи белязаха във Варна Световния ден на водата - за повече информация тук

21.03.2017 - Ученици от ОУ "Йордан Йовков" във Варна се състезаваха по повод Световния ден на водата - за повече информация тук

10.03.2017 - От наложени санкции през януари и февруари в РИОСВ-Варна са постъпили над 24 000 лв. - за повече информация тук

22.02.2017 - Европейската седмица на устойчивото развитие ще е от 30 май до 5 юни - за повече информация тук

17.02.2017 - Експерти проведоха открит урок с ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Житница - за повече информация тук

02.02.2017 - РИОСВ – Варна отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от НГХНИ „Константин Преславски“ - за повече информация тук

02.02.2017 - Експерти на РИОСВ-Варна провериха сигнал за бедстващ лебед на Морската гара - за повече информация тук

 23.01.2017 - Във връзка с изискванията на чл. 11, т. 4 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, Ви  информираме, че от 1 януари 2017 г. са в сила нови изисквания и задължения към оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели на флуорсъдържащи парникови газове. Във връзка с изготвянето на национална инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г. е желателно  за отчитането до 15 февруари 2017 г. да се използва новата формата на докладване, която може да намерите във файл otchetni formi 

Архив на новините 

 

Информация за ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси - намери тук

 

ВАЖНО:

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC: В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

АКТУАЛНО:

24.01.2017 

Фотоконкурс и Национална фотоизложба

ФОНТАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Крайният срок за участие е до 12:00 часа на 15 февруари 2017 г. - за повече информация тук

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“    - за повече информация тук

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания „Бъди отговорен. e–рециклирай - повече 

НОВО: Приложения 5, 6, 7 - Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

НОВО: Ръководство (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критерии за приемане на отпадъци на различни класове депа

НОВО: Въпросник за предварителна оценка и определяне на възможностите за стартиране на проекти за оползотворяване на биогаз от депата за отпадъци

 НОВО: Въпросник за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води от населени места (ПСОВ) 

НОВО: Методика за предварителните и подробните проучвания и създаване на публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва -  намери тук и формуляр за попълване

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

Зелен телефон

Денонощен телефон +359 52 634 582/+359 884 290 634 очакваме сигнали за екологично замърсяване.
Предприети действия

Заповед зелен телефон

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в

РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579 и РИОСВ – Бургас: 056/813212

Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни - за повече информация тук

Съобщения за инвестиционни предложения и дадени указания

Писма съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Актуални съобщения по процедури ОВОС, Екологична оценка и Натура 2000

Контролна дейност

Проект на интегриран план за управление на защитени зони SCI BG0000573 "Комлекс Калиакра", SPA BG0002051 "Калиакра" и SPA BG0002097 "Белите скали" - намери тук

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците - намери тук

НОВО: Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна - намери тук 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна
е административна структура на Министерството на околната среда и водите

РИОСВ - Варна е структура, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда в регион, обхващащ Варненска и Добричка области. РИОСВ-Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка и се представлява от директор, назначен от министъра на околната среда и водите. Дейността на инспекцията се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана. Общата администрация е организирана в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция „Контрол на околната среда”, организирана в два отдела – отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” и отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”; дирекция „Превантивна дейност”.

Регионът, в който РИОСВ-Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места и население 664 751 жители към 01.02.2011 г. по данни от последното преброяване на населението в Р България.
При провеждане на своята дейност Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна има регулиращи, информационни и контролни функции.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) в областите:

- Оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения
- Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
- Управление на риска
- Управление на отпадъците
- Опазване чистотата на атмосферния въздух
- Опазване и рационално ползване на почвите
- Опазване и рационално ползване на земните недра
- Опазване на водни обекти от замърсяване
- Опазване на биологичното разнообразие.

Моля,
попълнете Анкетата и я изпратете на e-mail

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА: месец юни 2017 година

Архив сигнали

 

Зелен телефон
за подаване на сигнали
за замърсяване на околната среда
+35952634 582; e-mail

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в РИОСВ – Бургас: 056/813212 и РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579

Сигнали за корупция
подавайте на телефон
+35952634 579
или на e-mail

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848