Доклади за оценка на степента на въздействие върху околната среда

 

Доклади за: оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС), eкологичнa оценкa (ЕО) и oценкa за съвместимост (ОС)

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС - доклад за ОВОС, Доклад за ОС, нетехническо резюме, задание за обхват и съдържание, информация и оценка по чл.99б от ЗООС и приложенията към доклада за ОВОС на ИП за доизграждане на “Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” и прилежаща акватория на южния бряг на Белославско езеро в поземлени имоти с идентификатори  03719.202.32, 03719.202.39, 03719.202.40, 03719.203.40, 03719.203.34, обща площ 171,264 дка, в землището на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: “Газтрейд” АД, с осигурен обществен достъп за период 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността. /публикуван на 19.12.2018г./

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  - доклад за ОВОС, Доклад за ОС, нетехническо резюме, задание за обхват и съдържание и приложенията към доклада за ОВОС на ИП за изграждане на жилищно строителство, състоящо се от 140 къщи в поземлени имоти с идентификатори №№ 04426.20.10, 04426.20.11, 04426.20.12, 04426.20.13, 04426.20.15, 04426.20.16, 04426.20.17, 04426.20.65, 04426.20.67, 04426.20.74, 04426.20.133, 04426.20.135,  обща площ от 135,688 дка, землището на с. Близнаци, общ. Аврен, възложител: „хайнц-зомер инвестмънт” аД, с осигурен обществен достъп за период 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността. /публикуван на 13.12.2018г./

 

 Достъпът до докладите, чиито срок на публикуване е изтекъл, може да се получи по реда на  Закона за достъп до обществена информация - за помощ използвайте следната връзка: ЗДОИ - РИОСВ-Варна

 

 

 

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848